Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou novemobily.sk je:

Freia , s.r.o.,ul. Jašíkova 2636/16,  022 01  Čadca

IČO: 46 331 603                                                   

DIČ: 2023328307

IČ DPH: SK2023328307

 

Bankové spojenie: Tatra Banka,a.s.č. ú.:2924861926/1100

IBAN: SK 51 1100 000000 2924861926

 

Zapísaný pod spisovou značkou,  Okresný súd Žilina 26.08.2011, registrácia : oddiel ,s.r.o.vložka číslo:55245/L 

 

Konzultácie ohľadom spracovania objednávok:   

Tel. kontakt: +421 918 762 186

E-mail: obchod@novemobily.sk

E-mail Reklamácie, servis: obchod@novemobily.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia,

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Predmestská 71,

P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, 

telefón: 041/7632 130,  Fax: 041 / 7632 139 , E-mail: za@soi.sk

 

 

 

Článok I – Pojmy

 

Predávajúci      spoločnosť Freia,s.r.o. ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom

      mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ      fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.novemobily.sk a ktorá pri uzatváraní

      a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

E-shop              internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.novemobily.sk

Tovar                výrobky ponúkané prostredníctvom e-shopu

Objednávka     úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope

Cena                 celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či

  iné dane, poplatky.

Dopravné         cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom

VOP                   tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Poštovné

 • Slovenská pošta dobierka -  5,- €
 • Slovenská pošta úhrada vopred prevodom na účet predávajúceho pri objednávke nad 80 eur -  0 €
 • Osobný odber - 0 €
 • Kurier DPD Sk s.r.o dobierka - 4,50 €
 • Pri nákupe nad 300,- € doprava zdarma.

 

Spôsob platby

- v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka

- platba na účet

- dobierka na pošte

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu vzniknutú škodu, a to predovšetkým všetky náklady spojené s objednaním tovaru a dodaním tovaru.

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.novemobily.sk a to podľa pokynov uvedených v tomto

    e-shope.

2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.

3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „do košíka“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne

    kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

4. V náhľade nákupného košíka spotrebiteľ zároveň vyplní všetky kroky – identifikačné údaje, zvolí si spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré

    ponúka predávajúci, a zvolí si formu platby.

5. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné a formu platby podľa zvoleného druhu, ktoré umožňuje predávajúci.

6. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je

    spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými

    obchodnými podmienkami e-shopu www.novemobily.sk

7. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku - Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa

    oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:

 • vlastnostiach tovaru,
 • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť.

8. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento

    uviedol pri registrácii, nasledovné:

 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom.

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

 

a) bankovým prevodom, alebo

b) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru.

 

2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.

3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.

4. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri

    každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na

    vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

5. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

1.   Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za

      zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý

      spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo

      ak sa:

 

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa.

 

2.   Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje písomne na adresu sídla predávajúceho - Freia, s.r.o.,

      ul. Jašíkova 2636/16 , 02201 Čadca

3.   Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý bol zaslaný spolu s tovarom. V prípade, že

      spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu prevádzky

      predávajúceho: Freia , s.r.o. námestie Slobody 3114/21A, 022 01 , Čadca   najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

      Tovar zasielaný  ako odstúpenie od kúpnej zmluvy neposielajte prosím na dobierku !

4.   Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, a pod.,

      teda všetkým čo bolo predávajúcim aj pôvodne zaslané. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote

      na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.

5.   Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a

      funkčnosť tovaru.

6.   Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od

      neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci

      vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s

      predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného

      spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť

      spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

      Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru , aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.   Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho

 

Článok VI – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby,záruka, reklamácie)

Postup pri uplatnení reklamácie

Pred uplatnením reklamácie je potrebné vyplniť formulár v časti zákaznický servis  REKLAMÁCIE.

Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu:Freia , s.r.o.,námestie Slobody 3114/21A,  022 01  Čadca

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nepreberáme!

Reklamovaný tovar ako  aj tovar zasielaný ako odstúpenie od kúpnej zmuvy doporučujeme zasielať doporučene  prípadne s  poistením .

1. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať:

 • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
 • či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
 • či je tovar alebo jeho obal nepoškodený.

2. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať

    predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru

    uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto

    doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

4. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: obchod@novemobily.sk a zároveň zaslať alebo osobne priniesť reklamovaný tovar

    predávajúcemu alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladom o kúpnej zmluve – faktúra a reklamovaným tovarom.

    V reklamácii je spotrebiteľ povinný uviesť:

 

a) svoje identifikačné údaje,

b) opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje,

c) popis vady tovaru

d) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím

   alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe

   (záruka).

7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených

    prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie

    určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý spotrebiteľ

    uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu

    vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie

    reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa e-mailom, doporučeným listom, alebo osobne. Ak

      spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na

      základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby

      (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu

      nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. .

9. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa

     vybavenia reklamácie.

10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie

     uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v

     doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša

     predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za

     reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je

     povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky

     s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto

     odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný.

12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru

      alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre

      opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

13. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou

       tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

14. Pri odovzdavaní iPhone do servisu na zárúčnú opravu je potrebné , aby ste vypli funkciu  Find my iPhone ( nájdi môj iPhone).

15. Záruka pre firemných zákazníkov :

     Ak zákazník nakupuje tovar na firmu ( uvedie v objednávke  firemné údaje  - IČO alebo DIČ ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianským zákonníkom  ale obchodným zákonníkom .Záručná doba je 12 mesiacov.

 

Článok VIII – Informácie pre kupujúceho

 

1. Pokiaľ bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva na dobu určitú (čo na predaj nami ponúkaného tovaru zatiaľ nerealizujeme), bude

    dĺžka trvania takejto  zmluvy individuálna a bude uvedená priamo v konkrétnej zmluve;

2. Zmluvy na dobu neurčitú neuzatvárame na predaj nami ponúkaného tovaru;

3. Pri zmluvách na predaj tovaru na splátky trvá záväzok kupujúceho platiť tretej osobe (splátkovej spoločnosti) splátky po celý čas, na ktorý bola takáto

    zmluva medzi nimi uzatvorená; 

4. Naša spoločnosť nemá okrem týchto VOP vytvorený iný kódex správania;

5. V prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných

    strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.

6. V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť

    a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku.  Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailový formulár,

    alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

 

Článok IX – Osobné údaje a ich ochrana

 

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, prostredníctvom registrácie

    v e-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa

    predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

2. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej

   poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje budú vymazané z databázy

   predávajúceho..

 

Článok X – Záverečné ustanovenia

 

1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na

    základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

    predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o

    ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

    priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

    a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach

    ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002

    Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2014

 

Ceny v kamennom obchode su vyššie ako v internetovom obchode.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Predávajúcemu  Freia , s.r.o.,sidlo firmy ul. Jašíkova 2636/16, Čadca 022 01   adresa prevádzky  tu prosímm zasielať na  ul.námestie Slobody 3114/21A,Čadca 022 01 , týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

- na tento tovar: ................................................................................................

- dátum prijatia tovaru: ......................................................................................

- meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................................................

- adresa spotrebiteľa: .......................................................................................

- číslo objednávky :    .......................................................................................

- peniaze zaslať na účet: ...................................................................................

- IBAN: ...............................................................................................................

 

- podpis spotrebiteľa: ........................................................................................

- dátum: .............................................................................................................

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Freia , s.r.o.,ul. námestie Slobody 3114/21A,  022 01  Čadca

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

- Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

- Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

- Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným

  poštou na adresu Freia , s.r.o.,námestie Slobody 3114/21A,  022 01  Čadca

- Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

- Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na

  odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

- Neposielajte vrátený tovar na dobierku ! , ale ako doporučený prípadne poistený list .

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie

  tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

- Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

  Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez

  účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho

  zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

- Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje

  za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

- Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku

  zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti  tovaru.“

                                                                                         Článok XI - Alternatívne riešenie sporov.
 
1.     V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
2.     Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 
a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie Predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

3

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:

f) zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o pripojení do distribučnej siete alebo zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy,14)“.

2. V § 3 ods. 1 písmeno t) znie:

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21b) Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.

3. Doterajší text prílohy č. 1 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.

Záverečné ustanovenia
 
1.     Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.novemobily.sk
 
V Čadci dňa 01.02.2016

Doplňujúce informácie :

 

 • 100% garancia na pôvod telefónov.
 • mobilné telefóny nemusia pochádzať výhradne zo slovenskej distribúcie.
 • fotografie pri výbehových modeloch telefónov sú ilustračné, farebné prevedenie je potrebné si vopred overiť telefonicky prípadne emailom.
 • Jedná sa o vykúpené mobilné telefóny  s 0% DPH.